2017

2017
by Jakub Wittchen

Blog Archive

Thursday, December 22, 2016

Bytom at Audio Art Krakow 2016

New improved version of the Bytom performance at Audio Art 2016.

Sebastian Smolyn
Dominik Strycharski
Krzysztof Wolek